Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24 września 2021

Grupa VAT – Polski Ład 2.0

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych bez VAT

Zgodnie z zaprezentowanym najnowszym projektem ustawy z dnia 8 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [1] przewidywane są znaczące zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 poz. 685 t.j.) w zakresie grupy VAT. W art. 2 pojawił się nowy ustęp 46) zawierający definicję grupy VAT jako grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku. Pojawił się też kolejny ustęp 47) zawierający definicję przedstawiciela grupy VAT tj. podmiotu reprezentujący grupę VAT w zakresie obowiązków tej grupy.

klocki vat

 

 

W art. 3 dodany został ust. 7 wskazujący naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla przedstawiciela grupy VAT jako podmiot właściwy w sprawach opodatkowania grupy VAT.W dziale II po rozdziale 2a dodany został rozdział 2b zatytułowany Opodatkowanie w grupie VAT. Art. 8c. punkt 1 rzeczonego rozdziału stanowi, iż dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy nie podlegają opodatkowaniu. Dalej w tym artykule wskazane są zasady klasyfikacji dostaw dokonywanych przez grupę VAT jak i na rzecz takiej grupy tj.:

 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy uważa się za dokonane przez tę grupę.

 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy uważa się za dokonane na rzecz tej grupy.

 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy VAT na rzecz:

  1. podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,

  2. innego oddziału podatnika, o którym mowa w pkt 1, położonego poza terytorium kraju

uważa się za dokonane przez grupę VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie należy.

 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT przez:

  1. podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,

  2. inny oddział podatnika, o którym mowa w pkt 1, położony poza terytorium kraju

uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy.

 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przez podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT.

 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, na rzecz podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za dokonane przez tę grupę VAT.

 

Nowy art. 8d. omawianego projektu ustawy stanowi, że grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy uwzględnia kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków jako podatników. grupa VAT jest obowiązana złożyć deklarację podatkową za okres rozliczeniowy, w którym utraciła status podatnika, a kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikająca z deklaracji, podlega zwrotowi na rzecz przedstawiciela grupy VAT lub odliczeniu w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy przedstawiciela grupy VAT. Do zwrotu różnicy podatku stosuje się odpowiednio art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

W przypadku utraty przez grupę VAT statusu podatnika przedstawiciel grupy VAT może dokonywać korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe, w których grupa VAT była podatnikiem, na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy, Ordynacji podatkowej oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, ze zm. ).

 

W okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tę grupę tego statusu, odpowiedzialność członków grupy VAT za jej zobowiązania z tytułu podatku jest solidarna.

 

Po art. 15 omawianej ustawy dodany został art. 15a. Stanowi on iż, podatnikiem, o którym mowa w art. 15, może być również grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. Warunkami dla podatników chcących utworzyć taką grupę jest posiadanie siedziby na terytorium kraju lub nieposiadanie siedziby na terytorium kraju w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju. Aby w świetle ustawy uznać podatników za powiązanych finansowo, jeden z podatników będących członkiem grupy VAT musi posiadać bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

 

W art. 19a dotyczącym momentu powstania obowiązku podatkowego zaszła zmiana  w ust. 5 w pkt 1 w lit. b gdzie wyrazy „własności towarów w zamian za odszkodowanie” planuje zastąpić się wyrazami „lub przeniesienia z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie”;

 

Dla uznania podatników za powiązanych ekonomicznie konieczne jest zajście jednej z przesłanek:1) przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub2) rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub3) członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

 

Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

 

Warunki istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami grupy VAT muszą być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa posiada status podatnika. Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT. Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT ani nie może być rozszerzona o innych członków, ani pomniejszona o któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład.

 

Umowa o utworzeniu grupy VAT jest sporządzana na piśmie. Główne elementy które musi  zawierać to:1) nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;2) dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;3) wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;4) dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających co najmniej 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;5) wskazanie okresu na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszy jednak niż 3 lata.

 

Przedstawiciel grupy VAT reprezentuje grupę VAT w zakresie obowiązków tej grupy, w tym wynikających z omawianej ustawy, Ordynacji podatkowej, ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Nabycie statusu podatnika przez grupę VAT następuje z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania rejestracji, o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (rejestracja przez naczelnika urzędu skarbowego podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników,  których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie przepisów szczegółowych – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdzenie tego zarejestrowania).Aby przedłużyć okres funkcjonowania grupy VAT jej przedstawiciel składa do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania istniejącej grupy VAT nową umowę zawartą pomiędzy członkami istniejącej grupy VAT, w terminie 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy. Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT.W projekcie ustawy na  przedstawiciela grupy VAT został nałożony obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego zmiany w stanie faktycznym lub prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Utrata statusu podatnika przez grupę VAT następuje z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika oraz z upływem terminu na jaki została utworzona.

 

W art. 42b po ust. 8a dodany został ust. 8aa który stanowi, iż nie wydaje się WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego, o którym mowa w art. 20zt pkt 4 Ordynacji podatkowej. W ust. 8b tego artykułu po wyrazach „w ust. 8a”  dodano wyrazy „i 8aa”.W art. 43 dodane zostały ust. 22–24 w brzmieniu:

 • 22. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12, 38, 39, 40, 40a i 41, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod warunkiem że:

  1. jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;

  2. złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

 • Podatnik, o którym mowa w ust. 22, może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12, 38, 39, 40, 40a i 41, ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych usług, pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia.

 • Podatnik, który zrezygnował z opodatkowania zgodnie z ust. 23, może ponownie wybrać opodatkowanie zgodnie z ust. 22, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego ponownie korzysta ze zwolnienia.”;

 

W art. 86 w ust. 2g dotyczącym określenia proporcji i jej zaokrąglenia rozszerzono odpowiednie stosowanie art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 o artykuły 10c–10g.W art. 87 w ust. 2 w zdaniu pierwszym frazę „z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a,” uzupełniono o ust.6d i otrzymała brzmienie „z zastrzeżeniem ust. 6, 6a i 6d”.W ust. 2c tego artykułu w zdaniu pierwszym wyrazy „o którym mowa w ust. 2, 5a i 6,” zastąpiono wyrazami „o którym mowa w ust. 2, 5a, 6 i 6d,”Po ust. 6b dodane zostały ust. 6c-6l w brzmieniu:

 • 6c. Podatnikowi, u którego zidentyfikowano, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), nie zapewniał możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, nie przysługuje zwrot różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 6, za okres rozliczeniowy:

 

1) w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone oraz za 6 kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po tym okresie rozliczeniowym;2) za który podatnik wykazał zwrot różnicy podatku.

 • Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 15 dni, licząc od dnia:

1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1–3, w przypadku złożenia:

a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,

b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;

2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

 • Przepis ust. 6d stosuje się w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

a) łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie, był nie niższy niż 80%,

b) otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 poz. 794 i poz. 1639 oraz z 2021 r. poz. 355) z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%;

2) przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 tys. zł;3) za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

a) kwota różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, wykazana przez podatnika nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie,

b) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

c) w przypadku, o którym mowa w ust. 6d pkt 1 lit. a, podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia;

4) podatnik przez kolejne:

a) 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,– składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1–3,

 • Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 15 dni, licząc od dnia:

1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1–3, w przypadku złożenia:

a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,

b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;

2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

 • Do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa w ust. 6e pkt 1 i 2, nie wlicza się wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, o których mowa w art. 106h ust. 2, i ustala w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas.

 • Całkowitą wartość sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa ust. 6e pkt 1 lit. a, ustala się w oparciu o dane zawarte w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

 • Do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 6d, przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c oraz ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.

 • Warunki, o których mowa w ust. 6e, są weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 • Jeżeli postanowienie o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 6d, albo decyzja o odmowie dokonania zwrotu różnicy podatku w tym terminie, nie zostaną podjęte albo odebrane w terminie 4 dni od dnia:

  1. rozpoczęcia przechowywania pisma w placówce pocztowej – w przypadku, o którym mowa w art. 150 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej,

  2. złożenia pisma w urzędzie gminy (miasta) – w przypadku, o którym mowa w art. 150 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej,

  3. wpłynięcia tego postanowienia albo tej decyzji na adres do doręczeń elektronicznych – w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163 i 1598)

doręczenie uważa się za dokonane z upływem terminu tych 4 dni.

 • Przepis ust. 6j pkt 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 150a Ordynacji podatkowej.

 • Przepisy ust. 6j pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 151 Ordynacji podatkowej dotyczącym doręczeń osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

 

W art. 90 po ust. 10b dodano ustępy 10c–10g które otrzymały treść:

 1. W przypadku grupy VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się odrębnie dla każdego jej członka, przy czym w roku, w którym ta grupa uzyskała status podatnika, proporcję tę przyjmuje się w wartości ustalonej przez członków grupy VAT na moment jej utworzenia. Przepisy ust. 3–6 i 8–10, art. 90a i 90b oraz art. 91 ust. 1–9 stosuje się odpowiednio.

 2. W przypadku gdy grupa VAT dokonuje nabyć towarów lub usług, które są przez nią wykorzystywane do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, oraz nie jest możliwe przyporządkowanie tych czynności do poszczególnych jej członków, grupa ta jest obowiązana do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z tymi czynnościami, w stosunku do których przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w sposób określony w ust. 1. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w zdaniu pierwszym, grupa VAT jest obowiązana do ustalenia proporcji, o której mowa w ust. 2. Proporcja, o której mowa w zdaniu drugim jest wyliczana szacunkowo według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. Przepisy ust. 3–6 i 8–10, art. 90a, 90b oraz art. 91 ust. 1–9 stosuje się odpowiednio.

 3. W przypadku podatnika, dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, proporcja, o której mowa w ust. 2, ustalona dla niego odrębnie przed utratą statusu podatnika przez grupę VAT, nie ulega zmianie do końca roku, w którym ta grupa utraciła ten status. Przepisy art. 91 ust. 1–9 stosuje się odpowiednio dla każdego z podatników, który był członkiem grupy VAT. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się.

 4. W przypadku gdy podatnik, dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu dla ustalenia proporcji, o której mowa w ust. 10e, byłaby niereprezentatywna, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmuje proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

 5. Przez obrót, o którym mowa w ust. 3, osiągnięty przez podatnika, który był w poprzednim roku podatkowym członkiem grupy VAT i dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, rozumie się obrót:

a) jaki można przyporządkować dla tego podatnika za okres, w którym był członkiem grupy VAT, oraz

b) osiągnięty przez tego podatnika po utracie statusu podatnika przez grupę VAT.

 

W art. 90a w ust. 1 wyrazy „art. 90 ust. 3–10a” zastąpiono wyrazami „art. 90 ust. 3–10a, 10c–10g”.W art. 91 w ust. 1 wyrazy „w art. 90 ust. 2–6, 10 lub 10a” zastąpiono wyrazami „w art. 90 ust. 2–6, 10, 10a, lub 10c–10g”.W art. 96 przewidziane są poniższe zmiany:

a) w ust. 1 po wyrazach: „o których mowa w art. 15” dodano wyrazy „i art. 15a”,

b) po ust. 3a dodano ust. 3b stanowiący, iż w przypadku grupy VAT jej przedstawiciel składa zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w ust. 1, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tego przedstawiciela, wraz z umową o utworzeniu grupy VAT.

c) po ust. 4c dodano ust. 4d o charakterze technicznym dotyczącym braku rejestracji przez naczelnika urzędu skarbowego grupy VAT jako podatnika VAT w przypadku niespełnienia warunków uznania grupy VAT za podatnika, i zawiadomienia o braku rejestracji przedstawiciela grupy VAT.

d) po ust. 7b dodano ust. 7ba i 7bb, które dotyczą w przypadku 7ba. wykreślenia przez naczelnika urzędu skarbowego z urzędu z rejestru jako podatnika VAT członka grupy VAT Z chwilą rejestracji grupy VAT jako podatnika, natomiast 7bb. traktuje o wykreśleniu z urzędu przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnika VAT grupy VAT, która utraciła status podatnika, i zawiadomieniu o wykreśleniu przedstawiciela grupy VAT.

e) po ust. 9j dodano ust. 9k dotyczący przywrócenia przez naczelnika urzędu skarbowego zarejestrowanego członka tej grupy jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego w momencie wykreślenia z rejestru grupy VAT.

 

W art. 96b po ust. 3b dodaje się ust. 3c wskazującym iż w przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 7ba, dane członka grupy VAT, o których mowa w ust. 3 pkt 13, podlegają uwidocznieniu w wykazie jako dane tej grupy.”;

 

W art. 97 w ust. 1 po wyrazach „o których mowa w art. 15” dodano wyrazy „i art. 15a”, natomiast ust. 16 tego artykułu otrzymał brzmienie: „Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6, 7, 7b-7bb i 8-9a, jest równoznaczne z wykreśleniem z rejestru jako podatnika VAT UE. Przepisy art. 96 ust. 8b i 9g-9k stosuje się odpowiednio.”

 

W art. 99 w ust. 3a w pkt 3 kropkę zastąpiono średnikiem i dodano pkt 4 w brzmieniu: „4) w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.”

 

Po ust. 3d art. 99 dodano ust. 3e dotyczący podatników, o których mowa w ust. 2 i 3, u których zidentyfikowano, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:1) w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku – jeżeli ta identyfikacja nastąpiła w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy ta identyfikacja nastąpiła w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;2) następujący po kwartale, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku – jeżeli ta identyfikacja nastąpiła w trzecim miesiącu kwartału.

 

Kolejną zmianą art. 99 jest dodanie po ust. 4a ustępu 4b dotyczącym podatników, u których stwierdzono, którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, mogą składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne na zasadach przewidzianych w ust. 2 i 3, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku.

 

W art. 109 po ust. 11f dodano 3 nowe ustępy: 11g dotyczący obowiązku elektronicznego prowadzenia ewidencji przez członków grupy VAT,11h  zawierający niezbędne elementy wskazanej ewidencji oraz 11i zawierający obowiązek przekazania ewidencji w ciągu 7 dni od momentu otrzymania takiego żądania.   

 

W art. 111 po ust. 6ka dodaje się ust. 6kb dotyczący decyzji naczelnika urzędu skarbowego o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 5000 zł  w przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.

 

Konsekwentnie  w ust. 6l w zdaniu pierwszym wyrazy „ust. 6j i 6ka” zastąpiono wyrazami „ust. 6j, 6kai 6kb”, a w zdaniu drugim wyrazy „ust. 6j i 6ka” zastąpiono wyrazami „ust. 6j, 6ka i 6kb.

 

W art. 120 w ust. 1 wprowadzono zmiany o charakterze technicznym tj. w pkt 1:– w lit. b wyrazy „(CN 9702 00 00)” zastąpiono się wyrazami „(CN 9702)”,– w lit. c wyrazy „(CN 9703 00 00)” zastąpiono się wyrazami „(CN 9703)”,w pkt 2 w lit. b wyrazy „(CN 9705 00 00)” zastąpiono wyrazami „(CN 9705)”, a w pkt 3 wyrazy „(CN 9706 00 00)” zastąpiono wyrazami „(CN 9706)”.

 

W przepisach przejściowych i końcowych po art. 146j dodany został art. 146k stanowiący iż w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6d, warunek o którym mowa w art. 87 ust. 6e pkt 1 lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub usługi polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 65%. Do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa w ust. 1, nie wlicza wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, o których mowa w art. 106h ust. 2, i ustala w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas.